„Cóż mogę powiedzieć po Synodzie?

Wielki szacunek i uznanie dla kobiet i mężczyzn, którzy po rozejściu z prawowitym współmałżonkiem pozostają samotni, z bojaźni wobec Boga, by nie przekroczyć 6 przykazania.

Serdeczną modlitwą otaczam kobiety i mężczyzn, którzy nie mogą założyć rodziny z powodu ubóstwa, braku pracy czy choroby.”

Krzysztof Ludwiczak 

 

 

J E Z U S    K R Ó L    P O L S K IWylej gniew swój na narody,
które Ciebie nie uznają,
i na plemiona,
które nie wzywają Twego imienia. Jr 10,25Piłat zapytał Go: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus odpowiedział mu: «Tak, Ja Nim jestem». Łk 23,3

Lecz oni wołali: «Ukrzyżuj, ukrzyżuj Go!» Łk 23,21

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król Żydowski». Łk 23,38

Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». Mt 28,18-20

Głosimy Ewangelię raz jeden przekazaną świętym, nie ma innej Ewangelii, są tylko jacyś ludzie, którzy usiłują głosić inną Ewangelię, Ewangelię dyskryminacji, że Jezusa Króla Żydowskiego nie można uznać za Króla innego państwa lub narodu. Prawdziwa historia zbawienia i prawdziwa Ewangelia jest taka, że Pan Bóg spośród wszystkich narodów, wybrał naród najmniejszy ze wszystkich narodów i objawiając się Abrahamowi uczynił go ojcem mnóstwa narodów. Stwórca pozwolił, by każdy naród żył według własnego upodobania. Gdy nadeszła pełnia czasu Bóg posłał Swego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, który objawił nam Swego Ojca i dokonał dzieła Odkupienia. Jezus został odrzucony przez swój naród. Po chwalebnym Zmartwychwstaniu posyła Apostołów by nauczali wszystkie narody. Jezus Chrystus jest Królem każdego państwa i narodu a nie tylko Królem Żydowskim. Każdy naród i państwo może tak jak naród wybrany - odrzucić Jezusa jako Mesjasza. Uznanie Jezusa jako Króla Polski przez władze kościelne i państwowe jest najbardziej żywotnym interesem dla Polek i Polaków dla dobra Ojczyzny, Jej pomyślności i chwały wobec wszystkich narodów! 

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. (por. Dzienniczek św. Faustyny – 1732)

To nie żaden człowiek wymyślił by Maryję nazywać Królową Polski!

Jezuita o. Juliusz Mancinelli modlił się 14 sierpnia 1608 r. w wigilię Wniebo­wzięcia Najświętszej Maryi Panny, ukazała mu się Maryja z Dzieciątkiem Jezus. U jej stóp klęczał św. Stanisław Kostka, O. Juliusz nigdy nie widział Matki Bożej w tak wielkim maje­stacie. Pragnął pozdrowić Ją takim tytułem, jakim jeszcze nikt Jej nie uczcił. Wtedy Maryja powiedziała: Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie.

To nie żaden człowiek wymyślił by Jezusa uznać Królem Polski!

To sam Pan Jezus skierował słowa do Rozali Celakówny by uznać Go poprzez Akt Intronizacji!


I. Jezus Chrystus

JEZUS:

 Jezus w języku hebrajskim oznacza: "Bóg zbawia". W chwili Zwiastowania anioł Gabriel nadaje Mu jako własne imię Jezus, które wyraża zarówno Jego tożsamość, jak i posłanie. Ponieważ jedynie Bóg "może odpuszczać grzechy" (Mk 2, 7), to On w Jezusie, swoim odwiecznym Synu, który stał się człowiekiem, "zbawi... lud od jego grzechów" (Mt 1, 21). W ten sposób w Jezusie Bóg wypełnia całą historię zbawienia dla dobra ludzi. (KKK 430)

 

CHRYSTUS:

Chrystus jest greckim tłumaczeniem hebrajskiego pojęcia "Mesjasz", które znaczy "namaszczony". Pojęcie to stało się imieniem własnym Jezusa, ponieważ On doskonale wypełnił Boskie posłanie, które pojęcie to oznacza. Istotnie, w Izraelu namaszczano w imię Boże tych, którzy zostali konsekrowani przez Boga do misji zleconej przez Niego. Byli to królowie, kapłani, a w rzadkich przypadkach prorocy. Takim namaszczonym miał być przede wszystkim Mesjasz, którego Bóg miał posłać, by zapoczątkował ostatecznie Jego Królestwo. Mesjasz miał być namaszczony Duchem Pańskim równocześnie jako król i kapłan, ale także jako prorok. Jezus wypełnił mesjańską nadzieję Izraela w potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla. (KKK 436)

„Chrystus wczoraj i dziś. Początek i koniec. Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen” - z Liturgii Światła, Wielka Sobota

Za Cezara Tyberiusza, w Jerozolimie gdy namiestnikiem był Poncjusz Piłat, w wieku 33 lat umiera na krzyżu Jezus. Dnia trzeciego zmartwychwstaje, po wniebowstąpieniu Jezusa na Apostołów zstępuje Duch Święty i Kościół pośród prześladowań i przeciwności głosi Ewangelię.

Na polecenie papieża Jana I, Dionizy Mały ustala datę narodzin Pana Jezusa (pomylił się w swoich obliczeniach o kilka lat) i dzieje ludzkości, dziś powszechnie dzielimy na przed narodzeniem Chrystusa i po narodzeniu Chrystusa. Ci, którzy w Boga nie wierzą lub Boga odrzucają używają terminu: przed naszą erą i nasza era.

Krzyż – narzędzie śmierci, stał się dla wierzących znakiem zwycięstwa i naszego zbawienia.
Konstantyn Wielki prosił Boga o pomoc w pokonaniu Maksencjusza i ujrzał wtedy na niebie świetlisty krzyż, otoczony napisem: „Pod tym znakiem zwyciężysz”. Gdy został cesarzem rzymskim, krzyże pojawiły się na tarczach i sztandarach jego żołnierzy.
Wrogowie Kościoła walczą z krzyżem. Profanują krzyże i starają się je usunąć z przestrzeni publicznej.

II. Katolicka Polska

„Polska będzie katolicka albo jej wcale nie będzie” - kardynał August Hlond

1. Państwo Polan

Jesteśmy na naszej ziemi tubylcami. Nie jak Izraelici, którzy w sposób krwawy usunęli, np., Chetytów, Amorytów, Kananejczyków lub obywatele USA, którzy wymordowali lub umieścili w rezerwatach Indian. Zorganizowaliśmy się sami. Nie jak powstałe po rozpadzie Cesarstwa Rzymskiego: Francja, Niemcy i Włochy. Nie przybyliśmy na gotowe jak Izraelici, którzy zamieszkali w domach których nie budowali, otrzymali studnie których nie kopali oraz winnice i gaje oliwne których nie sadzili.

Plemię Polan żyło nad środkowym biegiem Warty oraz nad jeziorem Gopło. Nazwa Polan pochodzi od słowa „pole”. Miało 98 grodów, np. Gniezno, Poznań, Kalisz, Kruszwica.

2. Chrzest Polski i akt „Dagome iudex”

Książę Mieszko I przyjmuje chrzest w 966 roku z rąk czeskich a nie niemieckich, by nawiązać bezpośrednie stosunki z Rzymem. Polska korona królewska pochodzi od papieża. Mieszko I przyjął chrzest w obrządku łacińskim a nie słowiańskim. Bieg historii pokazał słuszność tego wyboru.
Około roku 990 Mieszko I aktem „Dagome iudex” oddał swoje państwo jako „patrimonium Sancti Petri” (dziedzictwo świętego Piotra). Świętopietrze w późniejszych wiekach świadczyło nieraz gdzie przebiegała dawna granica polska, ziemie niemieckie nie płaciły tej daniny.
W roku 1978 następcą św. Piotra został syn słowiańskiego narodu Karol Wojtyła jako Jan Paweł II.

3. Królowa Polski i święci Patronowie

Główni Patroni Polski: Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski – 3 V oraz biskupi męczennicy św. Wojciech, z pochodzenia Czech – 23 IV i św. Stanisław – 8 V.
Patron młodzieży św. Stanisław Kostka – 18 IX.
Anioł Stróż Polski – każdy człowiek i naród ma swojego anioła stróża. Wielkie cnoty narodu jak: umiłowanie wolności (powstania: listopadowe 1830, styczniowe 1863, wielkopolskie 1918-1919, warszawskie 1944), ofiara z życia i krwi w obronie wiary (np. wielokrotna obrona przed Tatarami i Turkami) i wolności naszego narodu, walka o wolność innych narodów (Węgier – generał Józef Bem, Stany Zjednoczone – Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski, polski żołnierz walczący na wszystkich frontach w czasie II wojny światowej – Anglia, lotnicy), wyjątkowe i wzniosłe idee, np. budowanie cywilizacji miłości oraz opieka i pomoc na przestrzeni dziejów są także Jego zasługą.
Pierwsi Polscy Męczennicy Międzyrzeccy: Jan i Benedykt (Włosi); Mateusz, Izaak i Krystyn (Polacy) – 13 XI.

4. Kościół katolicki i jego wyznawcy jako fundament kształtowania narodu i jego dóbr

Oto co Kościół dał i daje Polsce i światu:

5. Świadectwa wiary Polaków

„Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.” Jk 2,26

„Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” Mt 10,32

Człowiek o prawidłowej formacji religijnej wyraża się przez swoje czyny i publiczne świadectwo. Tak też było i jest na przestrzeni istnienia narodu polskiego. Wyrazem tego jest, np. najstarsza pieśń polska Bogurodzica, śpiewana przez rycerstwo pod Grunwaldem i Warną. Walki w obronie wiary – przedmurze chrześcijaństwa, obrona przed Tatarami, np. bitwa pod Legnicą (1241); obrona przed Turkami, np. odsiecz wiedeńska (1683). Królowie i książęta, sprowadzali do Polski zakonników by podnosić rozwój Ojczyzny. Budowali i fundowali liczne kościoły. Bogata architektura różnych stylów, budowle gotyckie, romańskie. Zabytki sztuki sakralnej, np.: Katedra Wawelska, Jasna Góra i cudowny obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Dawniej i dziś powstające bazyliki, kościoły, kaplice – dzieła powstające przez pracę fizyczną osób, dzięki ofiarności ludzi i ich modlitwie. Obecne w każdym zakątku kraju: przydrożne kaplice, krzyże, figury Matki Bożej i świętych. Wdzięczność i pamięć Polaków dla duchownych za ich przykład wiary, patriotyzm, działanie i liczne inicjatywy w wymiarze ogólnonarodowym i na rzecz lokalnych społeczności owocują stawianiem pomników, np. Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński oraz nazwami ulic.
Głęboko zakorzeniona wiara naszych przodków, kazała im przywoływać, publicznie ukazywać i przyzywać opieki świętych, co ma wyraz w herbach miast, np. Poznań – św. Piotr i Paweł, Zamość – św. Tomasz apostoł, Wolsztyn – NMP. Manifestacją wiary, umiłowaniem prawdy i wolności były Msze św. odprawiane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszko. Publicznym wyrazem wiary są piesze pielgrzymki na Jasną Górę, procesje w uroczystość Bożego Ciała, pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, np. Fatima i Lourdes. Zaangażowanie i udział osób świeckich w różnych grupach, organizacjach i stowarzyszeniach, np. Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, chóry parafialne.

III. Próby zagłady narodu polskiego

Za wierność Polaków Kościołowi rzymskokatolickiemu, przychodziło płacić wielokrotnie najwyższą cenę, ofiarę z życia oraz utratę niepodległości i suwerenności. Ideologie zła, ich panem jest Szatan.

1. Ideologie zła: Masoneria, Nazizm i Komunizm.

Przywróćmy Krzyż a usuńmy pentagram z Godła Polski!

Papieże wielokrotnie potępiali masonerię.
Papież Leon XIII obszernie omawia sprawę masonerii i potępia ją bullą "Humanum genus" 20 kwietnia 1884 r. Papież konstatuje, że "od półtora wieku masoneria stała się niezmiernie liczną, a posługując się zuchwalstwem i chytrością, opanowała wszystkie stopnie hierarchii społecznej i zajęła w łonie państw nowoczesnych władzę prawie równą monarszej".

Po obaleniu komunizmu w 1989 roku, masoneria uaktywnia się i zwiększa swe wpływy w Polsce.

2. Konstytucja RP

Czym jest konstytucja? Czym winna być?
Konstytucja to najważniejszy dokument narodu, fundament na którym opiera się państwo.
Dokument wyrażający tożsamość narodu, jego aspiracje, najwznioślejsze ideały i wartości.

Konstytucja jest zbyt obszerna i mało precyzyjna. Co jakiś czas dochodzi do sporów o jej treść, interpretacje bywają rozbieżne w zależności od ugrupowań parlamentarnych. Polacy mają prawo i obowiązek wiedzieć, i rozumieć jakie to są uniwersalne wartości, wywodzące się z innych źródeł! Jakie to źródła?

PREAMBUŁA

„ … zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący
z innych źródeł, ...”

Preambuła – w obecnej Konstytucji „opis” Boga nie oddaje Jego Istoty i przymiotów właściwych Bogu. Nie jest to Bóg w którego wierzą katolicy. Człowiek wiary
tak Boga w Konstytucji nigdy by nie przedstawił.

Art. 10.
1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

Trójpodział władzy został zaproponowany przez Monteskiusza, francuski myśliciel oświecenia, mason!
Szczególnie niepokojąca i nie do zaakceptowania jest niewyobrażalnie wielka władza oddana sądom i sędziom. To utopia, że tak wielu ludzi może być prawych, mądrych, uczciwych, kompetentnych i sprawiedliwych, wywodzących swe przymioty z „innych źródeł” niż Bóg.
Pismo Święte wielokrotnie ukazuje i przestrzega przed niesprawiedliwymi sądami i niegodziwymi sędziami, np. Księga Daniela – Opowiadanie o Zuzannie.

Art. 13.
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu
i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

A zatem dlaczego w Polsce swobodnie działa Masoneria?
Prezydent RP Ignacy Mościcki w 1938 roku wydał zakaz działania masonerii.
Zdobądźmy się kolejny raz by rozprawić się z tą wrogą siłą, niszczącą naszą Ojczyznę!

3. Intronizacja

Służebnica Boża Rozalia Celakówna (1901 – 1944), jej posłannictwem było wskazanie, iż ratunkiem dla Polski jest uznanie w sposób uroczysty przez władze państwowe i kościelne Jezusa Królem Polski.

Prymitywna mentalność niektórych ludzi, że laickość, np. Francji jest jedynym i słusznym wyborem ustroju państwa. Laickość - tak, ale Prawo Boże - nie. Są państwa gdzie religia monoteistyczna - ISLAM jest religią państwową, np. Arabia Saudyjska, Maroko, Kuwejt, Iran. Koran w wielu krajach muzułmańskich jest źródłem prawa cywilnego. Były i są państwa w których katolicy nie mogą pełnić jakichkolwiek urzędów lub piastować wysokich stanowisk, np. być premierem w Wielkiej Brytanii. Naród polski ma prawo i obowiązek wobec setek milionów Polaków, którzy żyli przed nami i tworzyli piękne karty dziejów naszego narodu, by religia katolicka była naszą religią narodową zapisaną w Konstytucji, a Prawo Boże szanowane i stosowane w prawodawstwie.

Króluj nam Chryste!
Zawsze i wszędzie!

 
stat4u
autor: Krzysztof Ludwiczak, Wolsztyn, www.katolickapolska.pl 2024.
"Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia"